• Navigation:
  • Start
  • »
  • New Book: Extermination of Mentally Ill

New Book: Extermination of Mentally Ill

A few days ago the new book about Nazi Euthanasia Actions in Poland was published by Eneteia Publishing House (Warsaw). The book is introduced by prof. Władysław Bartoszewski. Its includes texts of all the lectures presented during international conference about Nazi Euthanasia titled: "Extermination of the Mentally Ill during World War II" which was in December 2009 in Warsaw. There is our text about beginnings of gassing and techniques of this killing method. Our chapter should be interested for everyone who is researches this problem.

Warsaw conference brought together experts of the Nazi euthanasia program, historians and intellectuals as prof. Władysław Bartoszewski and Krzysztof Zanussi - famous Polish filmmaker who directed one of the greatests movies about Nazi eutahansia called "Wherever You Are..." (1988). The conference was organized by: Warsaw Branch of the Polish Psychiatric Association, Chair and Department of Psychiatry (Warsaw Medical University), Polish-German Mental Health Association and Unit of Polish History of Psychiatry (Institute of Psychiatry and Neurology - Warsaw). The project was supported by Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit.
The book is divided into several parts. In the first parts the authors discuss the current state of knowledge about the destruction of the mentally ill during World War II. Perspective determined by them also includes health service functioning during the war, and the fate of the Polish and German medical staff. History is associated with the memory. These issues have been presented in the next parts of the book, which shows the relationship of memory and history from the German and Polish perspetcive. Last parts of the book show the Nazi eutahansia problem from the perspective of art. Literature, film, theater focused mainly on the study of memory. History is in them is often of secondary importance, or even absent. In the third part of the book the authors present a memory image of the war written in Polish culture. These parts of the book are not interested from for the historians and in our opinion should be presented in other publication.

Our text titled "Techniques of Extermination during Nazi Euthanasia Actions in the Wartheland 1939-1940" includes three parts. The first part shows history of the very first gassing in stationary gas chamber in Fort VII where Asylum Patients from Owińska were killed at late October 1939. The second part is about construction of the first mobile gas chamber (gas-van) which was used by SS-Sonnderkommando Lange. The last part is polemic with Jerzy Halbersztadt theory about gas-van found after a war in Koło. Jerzy Halbersztadt wrote in the famous letter to Leon Zamosc, published over 10 years ago in the web, that the vehicle found in former Ostrowski Factory in Koło was only a disinfectant vehicle. We think that this theory is wrong and includes completely wrong interpretations of the facts.


CONTENTS:

Title:
Zagłada chorych psychicznie. Pamięć i historia (Extermination of the Mentally Ill. Memory and History); edit. T. Nasierowski, G. Herczyńska, D. Myszka

Introduction
Przywracanie nadziei. Psychiatrzy wobec Zagłady (Restore of Hope. Psychiatrists in Consideration of Extermination)- Tadeusz Nasierowski

Part I
Niezatarty obraz (Indelible Picture)


O godności człowieka (About Human Dignity) - Władysław Bartoszewski
Forpoczta ludobójstwa (Outpost of Genocide) - Friedrich Leidinger
Gorzka wiedza człowieka o sobie (Bitter Knowledge of Human About Himself) - Andrzej Cechnicki

Part II
Zagłada osób chorych psychicznie i jej usytuowanie na mapie ludobójczych działań nazistów (Extermination of Mentally Ill and its Location on the Genocidal Map of Nazis Activity)


Opieka medyczna nad ludnością polską w okupowanej Wielkopolsce w świetle dokumentów i wydawnictw Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu na Kraj z lat 1942-1944 (Medical Care of the Polish Population in Occupied Wielkopolska Region in the Light of Documents and Publications of Information and Press Department of Government Delegation for Poland in 1942-1944) - Aleksandra Pietrowicz
Akcja Inteligencja i eksterminacja pacjentów szpitali psychiatrycznych na ziemiach polskich włączonych do III Rzeszy (Intelligenzaktion and Extermination of the Mentally Ill Patients on the Polish Territories Incorporated to teh Third Reich) - Maria Wardzyńska
Badania nad chorobą głodową w getcie warszawskim (Reserach over Starvation in the Warsaw Ghetto) - Marta Janczewska
Techniki Zagłady w nazistowskich akcjach eutanazyjnych na terenie Kraju Warty (1939-1940) (Techniques of Extermination during Nazi Euthanasia Actions in the Wartheland 1939-1940) - Artur Hojan, Cameron Munro
Pacjenci narodowoci niemieckiej w zakładzie leczniczo-opiekuńczym w Warcie (German Patients in Warta Asylum) - Dietmar Schulze, Maria Fiebrandt
Zagłada chorych psychicznie na Wschodzie - przykład białoruskiego Mogilewa (Extermination of the Mentally Ill on the East - on example of Belarusian Mogilev)- Gerrit Hohendorf

Part III
Los polskiego i niemieckiego personelu medycznego (Fate of Polish and German Medical Staff)


Straty osobowe lekarzy polskich podczas II wojny światowej (Personal Loss of Polish Doctors during World War II) - Jan Bohdan Gliński
Straty wśród psychiatrów polskich podczas II wojny światowej (Personal Loss of Polish Psychiatrists during World War II) - Stanisław Ilnicki
Wilhelm Rosenau - ostatni dyrektor medyczny żydowskiego zakładu psychiatrycznego w Sayn (Wilhelm Rosenau - the Last Medical Director of Jewish Asylum in Sayn) - Renate Rosenau
Motywy udziału w zbrodni. Viktor Ratka i Stefan Galon - psychiatrzy volksdeutsche (The Motives of Participation in Crime. Viktor ratka and Stefan Galon - Volksdeutsches Psychiatrists) - Roman Serafinowski

Part IV
Memory and History


German and Polish Perspective
II wojna światowa w zbiorowej pamięci Niemców (World War II in Collective Memory of the Germans) - Anna Wolff-Powęska
II wojna światowa w pamięci historycznej Polaków (World War II in Historical Memory of Poles) - Rafał Wnuk
Doświadczenia obozu koncentracyjnego w wywiadach historii mówionej (Concentration Camp Experiences in Interview Process) - Piotr Filipkowski
Pamięć - polityka - zło. Uwagi o powojennej filozofii niemieckiej na przykładzie Hannah Arendt (Memory - Politics - Evil. Notes on the post-war German philosophy on the example of Hannah Arendt) - Kinga Marulewska
Nowożytność bez hamulców. Nazizm w teologii politycznej Erica Voegelina (Modern Period Without Brakes. Nazism in Political Theology of Eric Voegelin) - Michał J. Czarnecki

Part V
Unclosed Chapter


Retoryka nienawiści a Zagłada (The Rhetoric of Hatred and Holocaust) - Jacek Leociak
Pamięć Zagłady - kontekst teologiczny (Holocaust Memory - a Theological Context) - Stanisław Obirek
Dlaczego musimy nadal prowadzić badania nad narodowosocjalistyczną eutanazją (Why Do We Need To Continue Research On the Nazi Euthanasia) - Gerhard Baader

Part VI
Pamięć czasu wojny zapisana w języku kultury (Memory of the War Written in the Language of Culture)


Replika Józefa Szajny - życie po Zagładzie (Replica of Józef Szajna - the Life After Holocaust) - Zbigniew Taranienko
Estetyka wobec Zagłady w teatralnej wizji Tadeusza Kantora (Aesthetics to the Holocaust in the Theatrical Vision of Tadeusz Kantor) - Krzysztof Miklaszewski
Jakość życia. świętość życia (Quality of Life. Sanctity of Life) - Krzysztof Zanussi
Refleksje z pracy nad filmem "Szpital Przemienienia" (Reflections From the Filming "Hospital of the Transfiguration") - Michał Komar
Szpital Przemienienia - walka z chorobą kultury (Hospital of Transfiguration - Fight with Disease of Culture)- Jerzy Jarzębski
Od traumy do samobójstwa. Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) ofiara dwóch wojen światowych (From Trauma to Suicide. Stanisław Ignacy Witkiewicz - victim of the two World Wars) - Lech Sokół
Szaleństwo - wypowiedzenie wojny nazistom po latach (Madness - Declaring War on the Nazis After Years) - Krzysztof Kąkolewski
Norma - zabobon - getto - eutanazja. Pożegnajmy raz na zawsze drzwi bez klamek (Norma - Superstition - Ghetto - Euthanasia. Say Goodbye Once and for All Doors Without Handles) - Ewa Kuryluk
Frascati (2009). Dwa fragmenty autobiograficznej powieści (Frascati. Two Fragments of an Autobiographical Novel) - Ewa Kuryluk
Statek (2006-2007). Trzy fragmenty instalacji (Ship (2006-2007). Three Sections of the Installation) - Ewa Kuryluk
Statek (2006-2007). Komentarz do instalacji Ewy Kuryluk z książki Żółte instalacje (2011) (Ship (2006-2007). Comment to the Installation of Ewa Kuryluk from the book "Yellow Installations") - Ola Wojtkiewicz

Part VII
Pomniki pamięci (Monuments of Memory)


Pomniki pamięci - pomniki przemienienia (Monuments of Memory - Monuments of Transfiguration) - Anna Król
"Dokąd nas zabieracie?" - dzieła sztuki publicznej upamiętniające chorych psychicznie zgładzonych w czasie II wojny światowej ("Where are you taking us?" - Public Art Commemorating the Mentally Ill Killed During the World War II) - Halina Taborska
Prywatna i publiczna wersja upamiętnienia - ograniczenia wyobraźni rzeźbiarskiej (Private and Public Release of Commemoration - Sculptural Imagination Limits) - Jacek Waltoś
Upiory pamięci (Ghosts of Remembrance) - Maciej Aleksandrowicz

Part VIII
Utrwalanie pamięci (Consolidation of Memory)


Czym ma być historyczne miejsce na Tiergartenstraße 4 w Berlinie - miejscem dokumentacji i/lub pamięci? (What Should Be a Historic Site on Tiergartenstrasse 4 in Berlin - Documentation and/or Memory Site?) - Uwe Neumärker, Ulrich Baumann
Trzeba nieść tę noc... Dlaczego i jak upamiętnić ofiary tanazji, przewrotnie zwanej eutanazją (It's Necessary to Cary the Night... Why and How Commemorate the Victims of Thanasia, Untorwardly Called Euthanasia) - Tadeusz Nasierowski
Nie wszystko jest ulotne, nie wszystko daremne... Dyskusja na temat centralnego pomnika upamiętniającego dokonaną przez Niemców zagładę osób chorych psychicznie w Polsce (Not Everything Is Fleeting, Not Everything Is Futile... Discussion On the Central Monument Commemorating Victims of Nazi Euthanasia in Occupied Poland)

Spis fotografii (List of Photos)
Informacje o redaktorach, autorach i uczestnikach dyskusji (Information on the Editors, Authors and Discussion Participants)
Indeks osobowy (Index of Names)
Table of contents
Inhalt

Book Details:
Language: Polish; Summary: English, German
Pages: 582
Year: 2012
Cover: Hard
First edition
ISBN: 978-83-61538-43-1
Format: 160 x 235 mm